خرخون هایی هستن توی مدرسه.میگن که برای امتحانات چه برنامه ای داری؟

             آدم دلش میخواد بگیرتشون و به زور چهار بسته ساقه طلایی به خوردشون بده تا دیگه زر نزنن!