توجه: این مطلب فقط جنبه شوخی دارد ........   جدی نگیرید !!!

گر بمیرد پسری دخنری ترشیده شود

گر بمیرند پسران کل جهان لیته شود

گر بمیرد دختری یک بی وفا کم می شود

گر بمیرد دختران دنیا وفادار می شود

گر بمیرد دختری بر قبر او روید گلی

گر بمیرند دختران دنیا گلستان میشود

گر بمیرد پسری یک با مرام کم میشود

گر بمیرند پسران دنیا بی مرام میشود