به نام خدا ...

علیرضا جوادزاده هستم ... میدونم مدت زیادیه نبودیم ، اگه بهتون خوش نگذشت واقعا عذر میخوام ... براتون جبران میکنیم ...