سبز : غذاهاى سبز رنگ حاوى مواد شیمیایى ضد سرطان هستند مثل انواع ایزوتیوسیانیت ها. در عین حال آنها حاوى لوتئین و زیزانتین هستند که این دو آنتى اکسیدان خطر از بین رفتن شبکیه را که یکی از علل اصلی نابینایی است، کاهش مى دهند
http://fayede.ir/wp-content/uploads/2014/11/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1.png